Friday, 01/12/2023 - 11:21|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT ANH HÙNG NÚP

Thực hiện công khai năm học 2020 - 2021

Tài liệu đính kèm: Tải về
Danh sách file:

 

SỞ GD&ĐT GIA LAI

TRƯỜNG THPT ANH HÙNG NÚP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 05 /QĐ-THPT AHN

Kbang, ngày 7  tháng 9 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế công khai trong Nhà trường

 

 
  

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT ANH HÙNG NÚP

 

- Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống  giáo dục quốc dân.

- Căn cứ Điều lệ trường THCS; THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành ngày 28/3/2011 quy định quyền hạn và trách nhiệm của Hiệu trưởng trường THPT;

- Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường;

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy chế công khai trong Nhà trường của Trường THPT Anh hùng Núp;

Điều 2. Văn phòng nhà trường, các tổ trưởng chuyên môn, toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh Trường THPT Anh hùng Núp có trách nhiệm thực hiện Quy chế này. Quy chế công khai này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                HIỆU TRƯỞNG

- Niêm yết TB GV&HS;

- Website;

- Lưu VT.

            Nguyễn Ngọc Quản

 

 

Lượt xem: 319
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 48
Hôm qua : 285
Tháng 12 : 48
Năm 2023 : 3.035